Saabit Qadami

Padosiyon se Achcha Sulook

Ittihaad e Ummat

Sabit Qadami ke Asbaab

Jhoot ki Buraaee

Islam Mein Achcha Sulook

Ittihaad e Ummat

Achchi Niyyat ki Fazeelat

Dawat Aur Akhlaq

Momin ke Ausaaf

Sabit Qadami ke Wasaail

Sabr Haqeeqat Aur Fazeelat

Allah ke Liye Mahabbat

Khush Mizaji

Padosi ke Saath Sulook