Allah ke Liye Mahabbat

Padosiyon se Achcha Sulook

Dawat Aur Akhlaq

Momin ke Ausaaf

Sabit Qadami ke Asbaab

Jhoot ki Buraaee

Sabr Haqeeqat Aur Fazeelat

Saabit Qadami

Ittihaad e Ummat

Sabit Qadami ke Wasaail

Islam Mein Achcha Sulook

Padosi ke Saath Sulook

Khush Mizaji

Achchi Niyyat ki Fazeelat

Ittihaad e Ummat