Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Dawat Aur Akhlaq

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawat Aur Daur e Hazir

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Baaz Usool e Dawat

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat

Dawati Guftagu ke Adaab

Imaan Aur Dawat

Dawat ke Adaab

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Daawati Guftagu ke Aadaab

Ilm ke Beghair Dawat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat Aur Jadeed Technology