Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Dawat Aur Daur e Hazir

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat Aur Akhlaq

Imaan Aur Dawat

Baaz Usool e Dawat

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Ilm ke Beghair Dawat

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat ke Adaab

Dawat Aur Jadeed Technology

Islah ka Nabawi Tareeqa

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat