Imaan Aur Dawat

Baaz Usool e Dawat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat ke Adaab

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Dawat Aur Daur e Hazir

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawati Guftagu ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Islah ka Nabawi Tareeqa

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat