Baaz Usool e Dawat

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat ke Adaab

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawat Aur Daur e Hazir

Islah ka Nabawi Tareeqa

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat Aur Jadeed Technology

Imaan Aur Dawat

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat