Baaz Usool e Dawat

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat Aur Akhlaq

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Daawati Guftagu ke Aadaab

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat ke Adaab

Ilm ke Beghair Dawat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Imaan Aur Dawat

Dawat Aur Daur e Hazir

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat