Baaz Usool e Dawat

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Imaan Aur Dawat

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Dawat Aur Daur e Hazir

Islah ka Nabawi Tareeqa

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawat ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat