Baaz Usool e Dawat

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Dawati Guftagu ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Dawat ke Adaab

Dawat Aur Daur e Hazir

Islah ka Nabawi Tareeqa

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Imaan Aur Dawat

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat