Baaz Usool e Dawat

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Imaan Aur Dawat

Dawat Aur Daur e Hazir

Islah ka Nabawi Tareeqa

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawat ke Adaab

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat Aur Akhlaq

Daawati Guftagu ke Aadaab

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat