Baaz Usool e Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Ilm ke Beghair Dawat

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Dawat Aur Jadeed Technology

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Islah ka Nabawi Tareeqa

Dawat ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Dawati Guftagu ke Adaab

Imaan Aur Dawat

Dawat Aur Daur e Hazir

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat