Baaz Usool e Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Dawat ke Adaab

Islah ka Nabawi Tareeqa

Daawati Guftagu ke Aadaab

Dawati Guftagu ke Adaab

Imaan Aur Dawat

Dawat Aur Daur e Hazir

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat