Baaz Usool e Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Ilm ke Beghair Dawat

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Dawat Aur Jadeed Technology

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Islah ka Nabawi Tareeqa

Dawat ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Dawati Guftagu ke Adaab

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat

Imaan Aur Dawat

Dawat Aur Daur e Hazir