Sachcha Mabood Kaun

Waseelah ki Haqeeqat

Allah ka Deedar

Allah ka Taaruf [Dars]

Momin Kaun

Mushrikeen e Makkah ka Shirk

Waswasah Aur Uska Ilaaj

Taqdeer ka Aqeedah

Tawheed Kya Hai

Maut Aur Qabr

Ilm e Ghaib

Allah ke Auliya

Qiyamat Ki Baaz Alamaat

Jannat Kaisi Hai

Jannat ki Talab

Aakhirat

Taweez ki Haqeeqat

Taweez ki Haqeeqat

Saheeh Aqeedah ki Ahmiyyat

Mahabbat e Rasool

Musa Aur Khidhr

Aakhirat ki Fikr

Eeman Mein Izafah

Azmat e Sahaba